تجهیز

تجهیز :

آرین استیل با در اختیار داشتن گروه مهندسین مجرب پس از بازدید از محل اجرای پروژه و با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای آشپزخانه های صنعتی در قسمت های انبار، آماده سازی، پخت، شستشو و سردخانه و … بر اساس منوی غذایی و ظرفیت پخت و سرو غذا اقدام به تهیه نقشه های مختلف مورد نیاز با بالاترین استاندارد می نماید.

تجهیز :

آرین استیل با در اختیار داشتن گروه مهندسین مجرب پس از بازدید از محل اجرای پروژه و با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای آشپزخانه های صنعتی در قسمت های انبار، آماده سازی، پخت، شستشو و سردخانه و … بر اساس منوی غذایی و ظرفیت پخت و سرو غذا اقدام به تهیه نقشه های مختلف مورد نیاز با بالاترین استاندارد می نماید.

تجهیز :

آرین استیل با در اختیار داشتن گروه مهندسین مجرب پس از بازدید از محل اجرای پروژه و با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای آشپزخانه های صنعتی در قسمت های انبار، آماده سازی، پخت، شستشو و سردخانه و … بر اساس منوی غذایی و ظرفیت پخت و سرو غذا اقدام به تهیه نقشه های مختلف مورد نیاز با بالاترین استاندارد می نماید.

تجهیز :

آرین استیل با در اختیار داشتن گروه مهندسین مجرب پس از بازدید از محل اجرای پروژه و با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای آشپزخانه های صنعتی در قسمت های انبار، آماده سازی، پخت، شستشو و سردخانه و … بر اساس منوی غذایی و ظرفیت پخت و سرو غذا اقدام به تهیه نقشه های مختلف مورد نیاز با بالاترین استاندارد می نماید.

+2500 تعداد دستگاه ها
150 پروژه انجام شده
18 اعضای تیم
1291 شعبه در سرتاسر کشور

حرفه ای بودن تصادفی اتفاق نمیفته

ما برای بیزینس شما راهکارهای حرفه ای داریم